Amsterdam Heat - Logo identity

Up Next:

X'2016 - identity & branding